Descrierea proiectului

Titlul proiectului
LIFE10 ENV/RO/000727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău”

Scopul proiectului
Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea semnificativa a situatiei privind gestionarea deseurilor de constructii si demolari la scara judetului Buzău. De asemenea, proiectul are ca scop clarificarea aspectelor legate de incetarea statutului de deseu si stabilirea cerintelor tehnice care trebuie indeplinite in vederea valorificarii, incluzand o serie de activitati care au ca obiectiv rezolvarea acestor probleme intr-un mod replicativ ulterior la scara nationala.

Perioada de implementare
01 octombrie 2011 – 30 iunie 2014

Zona geografică:
Spatiul geografic de aplicare a proiectului acopera aria administrativa a judetului Buzău, Romania, in schimb, problemele identificate si caile de rezolvare a acestora, propuse de proiect, sunt aplicabile in mai multe zone ale spatiului UE.

Finanțare
Bugetul total al proiectului: 1.431.882 euro, din care contribuția UE: 580.941 euro.

Scurtă descriere a proiectului, obiective și rezultate
Proiectul LIFE10 ENV/RO/000727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” a fost lansat în data de 28 octombrie 2011 și este implementat de Consiliul Judeţean Buzău în parteneriat cu S.C. Natura Management S.R.L.

Proiectul urmăreşte realizarea unui sistem funcţional şi performant de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări (deşeuri C&D) prin cunoaşterea cât mai detaliată a situaţiei actuale privind generarea, colectarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor C&D atat la nivelul judeţului Buzău cât și la nivel regional și național, crearea unui sistem coerent de decizie prin clarificarea responsabilităţilor tuturor factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a deşeurilor C&D la nivel judeţean, stabilirea unei proceduri cât mai facile pentru încetarea statutului de deşeu, promovarea valorificării deşeurilor C&D care se pretează acestui scop şi îndeplinirea obiectivelor legale privind valorificarea deşeurilor C&D la nivelul judeţului Buzău, inclusiv prin valorificarea deşeurilor C&D depozitate neconform.

Principalele rezultatele ale proiectului sunt: realizarea unei baze de date operaţionale privind gestionarea deşeurilor C&D la nivel judeţean (pornind de la diagnoza situaţiei curente), realizarea unui cod de bune practici (structurat pe trei sectoare: gospodării individuale, şantierele de construcţii, autorități), punerea în funcţiune a unei facilităţi de tratare a deşeurilor C&D, realizarea unei aplicaţii web interactive privind bursa deşeurilor C&D şi a materialelor rezultate din tratarea acestora, propunere de metodologie privind încetarea statutului de deşeu pentru materialele rezultate în urma tratării deşeurilor C&D, propunere de normativ tehnic privind criteriile minimale ce trebuie îndeplinite de materialele rezultate în urma tratării deşeurilor C&D pentru a putea fi utilizate în diverse activităţi.

Lista deșeurilor din construcții și demolări
Lista deșeurilor din construcții și demolări, conform HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, este după cum urmează:

17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 cărămizi
17 01 03 ţigle şi materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţpericuloase
17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticla şi materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila şi produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 0 1 cupru, bronz, alama
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier şi otel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase
17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare
17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 06 deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03
17 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 08 materiale de construcţie pe baza de gips
17 08 01* materiale de construcţie pe baza de gips contaminate cu substanţe periculoase