Consiliul Judeţean Buzău implementează în perioada septembrie 2011 – iunie 2014, în cadrul Programului LIFE+ al Comisiei Europene, proiectul LIFE10ENV/RO/727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău”.

Proiectul se derulează sub coordonarea Consiliului Judeţean Buzău în parteneriat cu SC Natura Management SRL Bucureşti și are ca scop realizarea unui sistem funcţional, performant de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări la scara judeţului Buzău şi care ulterior va putea fi replicat atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar.

Proiectul urmăreşte realizarea unui sistem funcţional şi performant de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări (deşeuri C&D) prin cunoaşterea cât mai detaliată a situaţiei actuale privind generarea, colectarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor C&D, atât la nivelul judeţului Buzău cât și la nivel regional și național, crearea unui sistem coerent de decizie prin clarificarea responsabilităţilor tuturor factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a deşeurilor C&D la nivel judeţean, stabilirea unei proceduri cât mai facile pentru încetarea statutului de deşeu, promovarea valorificării deşeurilor C&D care se pretează acestui scop şi îndeplinirea obiectivelor legale privind valorificarea deşeurilor C&D la nivelul judeţului Buzău, inclusiv prin valorificarea deşeurilor C&D depozitate neconform.

Deficiențe și lipsuri în modul actual de gestiune a deșeurilor C&D:

 • informare și preocupare scăzută privind protecția mediului din partea unora dintre operatorii economici;
 • nerespectarea legislației generale privind gestionarea deșeurilor;
 • lipsa unor politici de prevenire a generării de deșeuri C&D încă din fazele de proiectare și execuție;
 • lipsa unor sisteme locale sau regionale unitare, coordonate, de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări;
 • dificultăți în valorificarea directă a deșeurilor C&D sau a materialelor rezultate în urma tratării acestora.

Conform legii nr. 211/2011 (care transpune Directiva 2008/98/CE privind deșeurile) privind regimul deșeurilor, art. 2, aliniatul 2:

“(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri: […]

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.”

Obiectivele majore ale proiectului sunt:

 • evaluarea situaţiei actuale privind generarea /colectarea /valorificarea /eliminarea deşeurilor C&D la nivelul judeţului Buzău;
 • stabilirea unei proceduri cât mai facile pentru încetarea statutului de deşeu şi promovarea valorificării privind deşeurile din construcţii şi demolări care se pretează acestui scop;
 • dezvoltarea unui sistem de valorificare a deşeurilor C&D la nivelul judeţului Buzau, inclusiv a deşeurilor din această categorie depozitate ilegal.

Obiectivele și domeniile prioritare de acțiune sunt în concordanță cu politicile UE în materie de utilizare durabilă a resurselor naturale și gestionare a deșeurilor:

 • încercarea de a garanta că utilizarea resurselor și impactul produs nu depășesc capacitatea de absorbție a mediului și de a disocia creșterea economică de consumul de resurse;
 • reducerea globală semnificativă a volumului de deșeuri generate prin inițiative de prevenire a producerii de deșeuri, o utilizare mai eficientă a resurselor și o trecere la modele de consum și producție mai durabile;
 • reducerea semnificativă a cantității de deșeuri care trebuie eliminate și a volumului de deșeuri periculoase produse, evitându-se în același timp creșterea emisiilor în aer, apă și sol;
 • încercarea de reducere a nivelului de periculozitate și reducere a riscului la minimum posibil; ar trebui preferate ori de câte ori este posibil recuperarea sau reciclarea;
 • minimizarea cantității de deșeuri ce ar trebui eliminate și eliminarea lor prin metode sigure;
 • tratarea deșeurilor ce ar trebui eliminate cât mai aproape de locul producerii lor.

Etapele principale ale implementării:

 • Etapa I “Diagnoza”:
 • Etapa II “Proiectul Pilot”:
 • Etapa III “Reglementarea”:

Buget total: 1.431.882 Euro din care contribuţie UE 580.941 Euro.

Până în prezent au fost finalizate Diagnoza la nivel judeţean privind gestionarea deşeurilor C&D, Analiza situaţiei actuale la nivel naţional privind practicile de gestionare a deşeurilor C&D, Analiza comparativă a ciclurilor de viaţă în cazul utilizării materiilor prime şi a deşeurilor C&D reciclate. De asemenea, a fost realizată forma draft a unui Cod de bune practici structurat astfel încât să acopere cele trei sectoare considerate în acest moment importante în rezolvarea durabilă a acestei probleme:

 • micul generator de deşeuri din construcţii şi demolări (gospodăria individuală);
 • marele generator de deşeuri din construcţii şi demolări (şantierele de construcţii);
 • Autoritatea Publică Locală, care are responsabilitatea reglementării acestui domeniu.

Finalizarea codului (editare, tehnoredactare, definitivare document) se va realiza în momentul în care, instituţional, Proiectul pilot va deveni operaţional, dat fiind riscul de perimare a conţinutului acestuia în funcţie de potenţialele reglementări suplimentare emise de autoritaţile competente. Imediat după aceea se va realiza multiplicarea şi diseminarea propriu – zisă a codului de bune practici.

Se pregăteşte activitatea de propunere de normativ tehnic (sau instrucţiune tehnică) cuprinzând criteriile minimale ce trebuie îndeplinite de materialele rezultate în urma tratării deşeurilor C&D în vederea utilizării lor în diferite activităţi.

În ceea ce priveşte realizarea propriu-zisă a staţiei pilot de tratare a deşeurilor C&D, a fost realizată documentaţia tehnico-economică, fiind în derulare achiziţiile de bunuri şi lucrări necesare pentru realizarea investiţiei.

Sistemul va fi complementat de o aplicaţie web interactivă (Bursa deșeurilor) ce vizează cererea şi oferta de servicii şi materiale (deşeuri brute sau tratate) legate de zona deşeurilor din construcţii şi demolări. De asemenea, pentru o mai bună informare a factorilor implicați (generatori de deșeuri, populație, operatori economici din domeniul deșeurilor C&D, autorități publice), urmează a fi stabilite mecanisme de raportare, sub formă de rapoarte în format electronic, care vor fi publicate periodic pe website-ul proiectului.

 

Comments are closed.